Hvad er faunistik?                                                                                                 

Faunistik er læren om fuglenes - eller rettere alle dyrs - forekomst. For planterne - floraen - hedder den analoge term floristik.

Det primære datagrundlag for faunistisk arbejde i DOF Vestsjælland finder vi DOFbasen, hvor observationerne også er opdelt på kommuner.
Set i et faunistisk perspektiv er en kommune en nogen inhomogen administrativ størrelse, hvis geografiske afgrænsning i landskabet ofte virker noget tilfældig set ud fra landskabets karakter. For DOF er denne fuglemæssigt underlige opdeling dog meget vigtig, idet kommunerne i dag er de primære administratorer af naturbeskyttelsesloven. Vi kan derfor også bruge de faunistiske oplysninger vi graver frem fra DOFbasen i det naturpolitiske arbejde. Faktisk et meget vigtig og ofte overset aspekt. Hvis du gerne vil bevare de ornitologiske smørhuller din omegn, bør du alene ud fra et naturpolitisk perspektiv indberette i DOFbasen.

Forskellige typer af faunistik

Faunistik handler om at på forskellige måder skrive fugle i mandtal, Hvor mange er der, hvor er de og hvornår er de der?
I fuglesammenhæng arbejder vi med lokaliteter - altså et velafgrænset mindre geografisk område. Forekomsten af fugle på stedet siger noget om lokalitetens værdi - ikke bare for fuglene, men for naturen generelt, idet når der er mange fugle, så trives andre dyr og planter som regel også godt på stedet (fuglenes fødegrundlag!).

Fugle kan deles i to store grupper træk- og standfugle. Trækfuglene opholder sig oftest kun en del af tiden i vores område. I forbindelse med trækket indsamles en masse data, der kan belyse både trækket størrelse og tidsmæssige forløb. 
I forbindelse med trækfugle omtales fænologidata, dvs hvornår ses den første (eller den sidste) af en art. Det første er som regel nemt at registrere, mens det sidste kan være betydelig mere svært - tænk f.eks. blot på svalerne - en lun septemberdag er der masser, og næste dag kan de alle være væk.
En simpel måde at beskrive en lokalitet eller et træk er at lave en artsliste med hvad der er set (på stedet eller i løbet af træksæsonen) - i mere avancerede tilfælde er der for en del arter anført tal.

De forskellige lister (eller rapporter) er forsøg på at svare på relativt “simple” fauniske spørgsmål. Rapporter som DOF’s årlige udgivelse ”Fugleåret” er et eksempel på hvordan faunistiske data publiceres.

Har du lyst til at være med i faunistisk arbejde?

I DOF Vestsjælland kan du være med –

  • Som Punkttæller - både på ruter sommer og vinter, samt andre nye former for tælling - se linket i menuen.
  • Som deltager i Boligbirding – hvor der også er præmier på spil - se linket i menuen.