Lokalafdelingen følger Dansk Ornitologisk Forenings natursyn og naturpolitk.

Fugle er liv og glæde. Fuglenes talrighed, livlighed, skønhed og sang gør dem til den del af naturen, der tiltrækker sig mest opmærksomhed. Alle mennesker kender nogle af de almindeligste fuglearter, og deres sang og tydelige tilstedeværelse overalt betyder på forskellig måde noget for os alle.

Dansk Ornitologisk Forening BirdLife (DOF) har som målsætning at sikre en naturlig, rig og varieret fuglefauna, både nationalt og internationalt. Dette betyder, at foreningens primære mål er at sikre så naturlige og gunstige forhold for fuglene og deres levesteder, som de naturgivne og samfundsmæssige betingelser muliggør. Hvor naturens egne processer råder, er naturkvaliteten høj, mens den som oftest er lavere, hvor mennesket sætter sit præg på landskabet.

Det danske landskab er præget af samspillet mellem mennesket og naturen, som det har udfoldet sig siden menneskets indvandring efter istiden. Danmark er fra naturens side et mosaiklandskab, hvor vådområder og lysåbne naturtyper som for eksempel græsland og hede har vekslet med skov.

Naturlige processer som oversvømmelse, erosion, storme, ild og store planteæderes påvirkning har konstant påvirket landskabet og skabt en dynamik, som har sikret et væld af forskellige levesteder og styrket grundlaget for diversitet og dermed naturkvalitet. Autenticiteten øges, når naturlige processer over lang tid uforstyrret får mulighed for at forme landskaberne og naturen.

Menneskelig påvirkning har som den største enkeltfaktor forandret landskabet til det, vi i dag opfatter som et kulturlandskab, hvor en lang række arter stadig finder levemuligheder. Nogle arter er blevet begunstiget af de menneskeskabte forhold, mens andre arter knyttet til mere oprindelige landskaber er blevet fortrængt, og nogle er helt forsvundet fra Danmark.

Både de arter, der er knyttet til det forvaltede kulturlandskab – agerlandet, produktionsskovene eller det bebyggede areal – og de arter, der er knyttet til de mere oprindelige landskaber, opfattes i DOF’s natursyn som hjemmehørende og en vigtig del af naturen. DOF lægger vægt på at værne om såvel de almindelige som de sjældne arter.

DOF’s natursyn bygger på grundelementerne diversitet, autenticitet og dynamik. Samspillet mellem disse er afgørende for at sikre stor og blivende naturkvalitet i de danske landskaber.


Diversitet
Forskellighed og variation af levesteder, arter og gener påvirket af de naturlige processer i landskabet, er det, vi betegner diversitet. Diversiteten er en forudsætning for god naturkvalitet. Dette gælder lige fra de uberørte naturlige landskaber til det menneskeskabte kulturlandskab.

Grundlaget for høj diversitet er plads og lang og uforstyrret kontinuitet af naturlige processer og hele livscykler. Herved tilgodeses levesteder for arter med særlige krav i form af bl.a. blomstrende urter, gamle træer, dødt ved, ådsler og gødning fra store planteædere.

Diversiteten er størst i store og sammenhængende naturområder, men bidraget hertil på nationalt niveau kan også være vigtigt på mindre naturarealer med forekomster af særlige værdifulde eller sjældne arter.

Nogle af vores mest sårbare og truede arter forekommer især i næringsfattige og i øvrigt relativt artsfattige naturtyper. Når den samlede biodiversitet skal bevares og styrkes, er det derfor særlig vigtigt at værne om disse sårbare naturtyper og arter. Selv om øget kulturbetinget næringsstoftilførsel umiddelbart kan medføre fremgang for nogle arter, er det oftest på bekostning af andre følsomme og sårbare arter.

DOF glæder sig over indvandring af nye arter, når denne sker som følge af en udvidelse af deres naturlige udbredelsesområde. DOF er imod genudsætning, hvor formålet alene er at hjælpe arter som er forsvundet eller er ved at forsvinde. Fugle kommer af sig selv, hvis levesteder og livsbetingelser er til stede. DOF støtter således kun genudsætningsprojekter i særlige tilfælde, hvor en art er internationalt truet. Desuden skal arten kunne introduceres til oprindelige levesteder, hvor den uden yderligere hjælp kan etablere en levedygtig bestand.

DOF’s støtte til genudsætning af andre artsgrupper end fugle afhænger af, hvilken rolle den pågældende art spiller for naturen og af dens mulighed for at indvandre naturligt. DOF kan støtte genudsætning af en art, når der er tale om en nøgleart, der for eksempel vil medvirke markant til at øge den naturlige dynamik i landskabet og med stor sandsynlighed ikke har mulighed for selv at indvandre. Det er ligeledes afgørende, at en genudsat art har mulighed for at sprede sig og udvide sit udbredelsesområde for derved at sikre en levedygtig bestand.

Autenticitet
Når vilde, naturlige processer råder uforstyrret og over lang tid, fremmes naturlige landskaber, og en autentisk flora og fauna opstår.

DOF lægger vægt på, at fuglenes levesteder er så oprindelige som muligt. Naturforvaltning med naturlige processer er derfor bedre end traditionel naturpleje. Det gælder også i forbindelse med naturgenopretning, hvor DOF eksempelvis hellere ser en lavvandet fjord ført tilbage til sin oprindelige tilstand ved at fjerne diger end ved blot at hæve vandstanden inden for digerne, selvom dette måtte resultere i flere fugle. På samme måde er det bedre at skabe de rette livsbetingelser for fuglene og derved give mulighed for en naturlig spredning og genindvandring end at udsætte opdrættede fugle.

DOF betragter indvandringen af en art som naturlig, selvom de rette livsbetingelser er resultatet af menneskelig påvirkning af landskabet. Arter, der er indvandret til landet, regnes som naturligt hjemmehørende, så længe de er kommet af sig selv. Arter, der er bragt til landet ved direkte menneskelig mellemkomst her eller i vores nabolande, betragtes ikke som naturligt hjemmehørende.

DOF kan støtte bekæmpelse af ikke-hjemmehørende arter i de tilfælde, hvor en grundig faglig vurdering viser, at den optræder invasivt og dermed skader den hjemmehørende biodiversitet.

Dynamik
Naturen forandrer og udvikler sig, når de naturlige og uforstyrrede processer får lov til at råde. Det kalder vi dynamik, og det er grundlaget for en vild natur med høj naturkvalitet. Vi må have tålmodighed og give naturen tid til at vise sine kræfter og sin dynamik. Dette fremmes i store, sammenhængende naturområder med plads til vilde naturprocesser, spontane naturfænomener og hvor forvaltningen er uden slutmål.

En forudsætning for dynamik er fraværet af menneskeskabte barrierer, der blokerer for naturlige processer og for vilde arters frie bevægelser. Barrierer som veje, dæmninger og dyrkede marker mindsker den naturlige dynamik i landskabet. DOF anser det som afgørende, at spredningsmulighederne for dyr og planter i landskabet styrkes, og at eksisterende trædesten og korridorer beskyttes effektivt.  Sammenhængen i landskabet er vigtig for naturkvaliteten.

DOF kan i konkrete tilfælde tilslutte sig hegning af større naturområder, når formålet er genudsætning af naturligt hjemmehørende arter. Det kræver dog, at formålet med genudsætningen er at genskabe en dynamisk naturtilstand på arealet, og at hegnet er nødvendigt af hensyn til de omgivende arealer.

Fugle indgår i en naturlig dynamik med deres prædatorer, og rovdyr er en naturlig del af Danmarks fauna. Når rødlistede arter eller sjældne arter i vigtige yngleområder - som for eksempel på visse øer og holme - trues af bestemte prædatorer, kan DOF i særlige tilfælde støtte en lokal bekæmpelse (regulering) af disse.


Oplevelser og friluftsliv i naturen
For DOF er en rig og uforstyrret fuglefauna en vigtig del af den livskvalitet, som naturen giver os mennesker. Et af DOF’s hovedformål er at formidle glæde og interesse for naturen og den vilde flora og fauna. Igennem denne passion for fugle ønsker DOF at sikre kendskabet og forståelsen for fuglelivet, idet viden er drivkraften bag tiltag, der beskytter og forbedrer de vilde fugles levevilkår. Kendskab, viden og forståelse for fuglene kan bl.a. udbredes gennem udfoldelse af friluftsliv og turisme i naturen.

Rekreative aktiviteter kan dog medføre kritiske forstyrrelser og ødelæggelse af livsbetingelser for såvel fugle som den øvrige flora og fauna, hvis ikke der udvises respekt for naturens egne behov og præmisser for at trives. En række aktiviteter finder sted i naturen uden yderligere relation til denne, og kan give ubevidste og utilsigtede forstyrrelser. Friluftsaktiviteter i naturen bør derfor altid foregå i henhold til de bestemmelser og reguleringer, der beskytter følsomme arter og landskaber.

Andre rekreative aktiviteter foregår i direkte interaktion med naturen for at nyde, studere eller iagttage denne. Ved denne type aktiviteter er det afgørende, at udøveren altid udviser ekstra hensyn og god opførsel.

Vedtaget på DOF’s repræsentantskabsmøde 21. november 2021