Optælling af Grågæs

Vi har brug for din hjælp til at opgøre den danske sommerbestand af grågæs

I og omkring weekenden 6-7. august 2022 (3-9. august) skal den danske sommerbestand af grågæs optælles for første gang. Tællingerne skal foregå ved kyster og vådområder (søer og moser) i hele landet, og vi håber at så mange som muligt har lyst til at være med. Det kræver en særlig og koordineret indsats at få gode bestandsestimater.

Tællingen koordineres af forskere på Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforund og er støttet af Miljøstyrelsen. Vi tilstræber at inkludere så mange forskellige naturinteresserede som muligt. Jo flere optællere - des bedre resultat får vi.

Tilmelding og spørgsmål

  1. Tilmelding og spørgsmål kan rettes til
    1. Henning Heldbjerg, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, hh@ecos.au.dk
    2. Iben Hove Sørensen, Danmarks Jægerforbund, ihs@jaegerne.dk

Du kan desuden finde meget mere information på projektsiden: https://projects.au.dk/da/can/projekter/graagaastaelling og https://projects.au.dk/da/can/projekter/graagaastaelling/opfordring-til-at-deltage

Baggrund

Antallet af grågæs er mere end syvdoblet siden 1980'erne, og den NV/SV europæiske bestand, som de danske ynglefugle er en del af, er nu på omkring 1 million individer, hvilket har resulteret i stigende problemer med grågåsen, der søger føde på landbrugsarealer og derved forårsager skader på afgrøder. For at håndtere problemerne blev der i 2018 udarbejdet en international forvaltningsplan for grågåsen under Vandfugleaftalens European Goose Management Platform, og landene er blevet enige om, at der skal gennemføres tællinger, så der kommer bedre opgørelser af de nationale bestande. Data skal anvendes af den internationale gåseplatform i forbindelse med forvaltning af grågæs. Målet er opretholdelse af den europæiske bestand af grågæs i gunstig bevaringsstatus og samtidig håndtere de voksende økologiske og socioøkonomiske udfordringer og sikre, at den jagt, der udøves på grågås er bæredygtig.

Som følge af forskellige udfordringer på trækruten er bestanden delt op i to forvaltningsenheder, nemlig den nordiske (trækkende) og den hollandsk-belgisk-tyske (stationære). En forudsætning for at kunne forvalte bestanden på forvaltningsenhed-niveau er, at bestanden opgøres når enhederne er adskilte, dvs. i yngleperioden og inden efterårstrækket sætter i gang. Derfor igangsættes udarbejdelsen af nationale bestandsopgørelser i alle de nordvesteuropæiske lande (bestandsopgørelser findes allerede i Holland, Tyskland og Belgien).